TOPlist


Právné informácie

Informácie o spracúvaní osobných údajov (GDPR)


V súvislosti s § 20 zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.


Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je BOM DOM, s.r.o., Dolná 170/18, 949 07 Nitra - Janíkovce, IČO: 47 130 270


Naša spoločnosť má určenú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie Vašich osobných údajov. Môžete sa na ňu kedykoľvek obrátiť na adrese : info@bomdom.sk.


Vaše osobné údaje, ktoré vedieme v rozsahu : titul, meno, priezvisko, podpis, telefónny a emailový kontakt, pracovné zaradenie, adresa pracoviska, spracúvame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., pričom účel ich spracúvania je plnenie obchodných dohôd na základe obchodných zmlúv.


Vaše osobné údaje sme získali takto :

- z obchodnej dokumentácie

- z oficiálnych webových stránok


Vaše osobné údaje nebudú spracované na iný ako uvedený účel, nebudú presunuté do tretej krajiny, a nemá k nim prístup žiadna tretia osoba, resp. sprostredkovateľský subjekt.


Vaše osobné údaje budú uchovávané takto :

- v prípade zmluvných partnerov do ukončenia platnosti obchodnej zmluvy

- v prípade iných zákonných zdrojov získania osobných údajov 1 rok odo dňa začatia ich spracúvania


Po skončení uvedeného termínu budú Vaše osobné údaje skartované.


V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledovné práva :

- namietať spracúvanie Vašich osobných údajov

- požadovať prístup k svojim osobných údajom

- na opravu, na obmedzenie spracúvania a vymazanie osobných údajov

- podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.


Realizácia uvedených práv je možná doručením požiadavky na vyššie uvedenú emailovú adresu, alebo osobne, na oddelení rozvoja ľudských zdrojov spoločnosti.